Етичен кодекс – изтегли

Организация на учебния ден – изтегли

Годишен план за педагогическа квалификация 2021 / 2022 г. – изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи – изтегли

Правилник за организацията на цялостната дейност в детската градина през учебната 2021 / 2022 година – изтегли

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образованиe – изтегли

Програмна система за отглеждане, възпитатие, социализация и обучение на децата – изтегли

Стратегия за развитие на детска градина гара бов за периода 2020-2024 година – изтегли