г.Бов-Механизъм за противодействие на тормоза 1 год. план-2023-24г

Годишен план за превенция от ранно напускане

Годишен план за предоставяне на равни възможности за обучение…

Детска градина Програмна система

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛ.ОБЩНОСТ

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ-2022-2023

План за действие-БДП-2023-2024-БДП

План за предоставяне на равни възможности за обучение и възпитание на децата)

План превенция и интервенция на тормоза и насилието над деца в ДГ

Прав.з за дейността на дг

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ гара БОВ 2020-25г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БДП